Imprezy sportowe 2020

Regulaminy Imprez 2019

Ochrona danych osobowych:

UWAGA! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz kontrahentom UMWW świadczących usługi serwisowe poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: ….   Instrukcja Kancelaryjna – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Pliki do pobrania

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!